Reglement/Rules

TENSTOONSTELLINGSREGLEMENT (UITTREKSEL)

1. De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
2. Op de tentoonstelling zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
3. De tentoonstelling zal worden gehouden op 27 mei 2018 op een van de  terreinen van Sportcentrum Papendaal, Papendallaan 9, 6816 VD ARNHEM, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.
4. Naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk 13 mei 2018 op het formulier aangegeven adres ontvangen te zijn. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om de datum voor het sluiten van de inschrijving te wijzigen.
5. Programma’s, inschrijfformulieren en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het de organisatie Secretariaat; G. Embregts, Vasseurdreef 21, 4715 EE Rucphen, Tel; +31 (0)6 -24 37 51 40. Bereikbaar 19.00 -21.30 uur. E-mail; info@gundogshow.nl. Alleen honden die opgenomen zijn in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.
6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
7. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
8. Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
9. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld en blijft de betalingsverplichting te allen tijde van kracht.
10. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen en de partners, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
11. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
12. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, (reguliere vaccinaties) waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Honden komende uit het buitenland moeten ook een geldige rabiës enting hebben en dit aan kunnen tonen middels het Europees hondenpaspoort.
15. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
17. Het inschrijfgeld bedraagt € 45,00 voor inschrijving in de klassen 3 tot en met 8. Het inschrijfgeld voor de jongste puppy-/puppyklas bedraagt € 30,00. De prijs voor inschrijving in de Koppelklas/Fokkerijklas en of Nakomelingenklas is gratis. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier en het programma is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Betaling op de show is niet mogelijk. Bij eventuele dispensatie op deze regel wordt altijd een bedrag van € 15,00 per hond extra in rekening gebracht. Dispensatie dient vooraf, met opgave van redenen, te worden aangevraagd en te zijn verkregen.
20. De keuringen beginnen om 10.00 uur. De keuringen der ereprijzen beginnen om ca. 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.
21. De tentoonstelling is geopend van 08.00 uur tot ca. 18.00 uur. Toegang tot het tentoonstellingsterrein is gratis. De catalogusprijs voor bezoekers is € 6,00. Bezoekershonden worden toegelaten, mits aangetoond kan worden dat deze voldoende zijn geënt,
22. Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur.
23. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
26. Op de tentoonstelling zal geen benching aanwezig zijn.
27. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding. Informatie m.b.t standruimte: sponsoring@jachthondenshow.nl / of via http://www.gundogshow.nl.
28. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.

RULES

RULES OF THE EXHIBITION (SHORTLIST)
1.The exhibition is held under the umbrella of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the Fédération Cynologique Internationale.

2.The exhibition is held according to the rules and regulations of the Fédération Cynologique Internationale and the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. (Dutch Kennelclub)
3.The exhibition will take place on Mai 27th  2018, at Sportcentrum Papendaal, Papendallaan 9, 6816 VD ARNHEM
4.Entry forms have to be received at the, on the entryform, mentioned  address not later then may  13th 2018.
5.Entry forms and information are free of charge and will be sent to you upon request at the secretary; G. Embregts, Vasseurdreef 21, 4715 EE Rucphen, Tel; +31 (0)6 -24 37 51 40. Between 19.00 -21.30 uur. E-mail; info@gundogshow.nl. Only dogs with a, by the FCI, recognised pedigree are allowed to be entered.
6.Registration should always be according to the name and address of the first mentioned owner, as recorded on the certificate of pedigree.
7.The exhibitor undertakes to pay the entry fee.
8.Sending in the (online) entry form will be considered as your signature and therefore your agreement with the rules.
9.Withdrawal and/or replacing for another dog are not permitted.
10.By sending in the entry form you agree with the fact that your data can be used for the organization, the show, the championships and eventual partners, as well as for activities of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
11.The exhibitor states that, by enrolling for the Show, he accepts the legal authority of the “Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” (Dutch Kennel Club) and the operation of the “Kynologisch Reglement” (Kennel Club Rules) and that he may be considered to be familiar with these rules.
12.The exhibitor states that the dog he has entered is completely vaccinated against distemper, parvo, leptospirose and HCC and, coming from abroad against rabies. Proof of vaccination can be asked for. Furthermore the exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other disease during the last 12 weeks, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the Show.
13.For all dogs entering the exhibition area (incl. visiting dogs and/or dogs for demonstration) one must have -and be able to show- proof of vaccination/European dog passport.
14.The exhibitor states that the dog he has entered – if born in the Netherlands after 30 April 1989, or in another country after the legal ban on cropping was in force there, or if born after 1 October 1996 in any country whatsoever – has not had its ears cropped.  A dog that has had its tail docked and was born in the Netherlands after 31 August 2001 or abroad after the legal ban on docking was in force there, cannot participate in the exhibition. Dogs with docked tails can participate in this show providing the docking was the result of a medical necessity. The statement concerning the required amputation has to be entered in the European animal passport by a practicing veterinarian. This statement should be made available for inspection during the exhibition. Furthermore dogs with docked tails can participate in this show providing they were born in a country without a legal ban on docking or born before the legal ban on docking was in force. If so, please mention the country of birth.
15.Dogs with ear or skin condition and/or dogs that do not have two normal testicles are not allowed.
16.Classes: For the age you need to count to the exact day the dog will be judged. It is not permitted to enter the same dog in more than one class. 1. Baby class: for dogs that have reachted the age of minimum 4 months but nog yet 6 months at the day of the event (CAC not possible}.2. Puppy class: for dogs that have reached the age of minimum 6 months but not yet 9 months at the day of the event (CAC/CACIB not possible). 3. Junior class: for dogs that have reached the age of minimum 9 months but not yet 18 months at the day of the event (CACIB not possible). 4. Intermediate class: for dogs that have reached the age of minimum 15 months but not yet 24 months at the day of the event. 5. Open class:  for dogs that have reached the age of minimum 15 months at the day of the event. 6. Working class: for working dogs that have reached the age of minimum 15 months at the day of the event. There must be attached a copy of the statement that the relevant dog is permitted to compete in the working class, issued by the ruling organization of the country of residence of the owner of the dog. If the copy of this statement is not attached the dog will be entered in the open class. 7. Champion class: for dogs that have reached the age of minimum 15 months at the day of the event, with a National or International champion title e.g. Belgian, Dutch, German champion or VDH Champion  (This class is not open for dogs with other titles, such as World Champion, European Champion or with Sieger titles). The Champion titles must be stated on the entry form. Attached to the entry form there must be a photocopy of one of the awards, officially issued by the ruling organization. If the copy of this statement is not included the dog will be entered in the open class. 8. Veteran class: for dogs that at the day of the event have reached the age of 8 years. CACIB is not possible in this class. Compulsory Classes: Brace/Couple Class/Competition: a dog and a bitch of the same breed and variety and belonging to the same (first mentioned) owner. Breeders Group Class/ Competition: consisting of minimum three and maximum five exhibits of the same breed and variety, without distinction of sex, bred by the same person (same kennel name), even if they are not his property. Progeny Class/Competition: a sire or dam with minimum three and maximum five of his progeny (first generation, sons/daughters). The dogs entered in the compulsory classes must also been entered in one of the other classes.
17.The entry fee is € 45,00. For baby-/puppy class the entry fee is € 30,00. The fee for Brace/couple-, breeders group- or progeny class  is free. The entry fee has to be paid as stated on the entry form. Payment at the show is not possible. Dispensation on this rule can be applied for, mentioning the reason. If dispensation is granted:  by payment at the show an additional fee of € 15,00 per dog will be charged, whatever the reason.
18.In case of a calamity the organization is not obligated to partly or fully refund the entry fee.
19.As from 8.00 hrs the exhibitors and dogs are allowed in the exhibition centre. The dogs will not be allowed to leave the exhibition centre under any pretext whatsoever, before 15.00 hrs.
20.Judging starts at 10.00 hrs. Judging in the main ring will start at around 15.00 hrs.
21.For visitors, the exhibition centre is opened from 08.00 hrs till around 18.00 hrs. Entry fees for all visitors is free. The price of the catalogue is € 6,00. Visitor dogs will be allowed, under the same rules that apply for entered dogs, (max. 2 extra dogs per exhibitor).
22.The information/secretary will be open from 08.00 till 18.00 hrs.
23.Every exhibitor accepts the findings of the judge. Every shown dog will be considered to be judged. If the judge dismisses dog, for whatever reason, this dog is considered to be judged.
24.Par-force and/or other material to force the dogs are forbidden at the Dutch Shows. Also Double-handling is not allowed.
25.For every dog that has obtained a qualification, a qualification price is available. At this show for every recognized breed proposals to grant a certificate of championship of the Raad van Beheer (CAC) can be earned.
26.Partial benching will be  not available.
27.Space for commercial stands can be applied for.
Please contact sponsoring@jachthondenshow.nl. or visit the website http://www.gundogshow.nl.
28.Any damage caused by a visitor, stand, stand owner, exhibitor, dog etc., can never be claimed with the organization of this show.